Niezaprzeczalnie rolnictwo ma zasadniczy wpływ na środowisko naturalne. Niestety często negatywny i degradujący je. Przy czym siła tego złego oddziaływania jest proporcjonalna do braku świadomości rolnika. Pokrótce przedstawmy wpływ rolnictwa na glebę, wody i powietrze.

Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne — gleba

Niezaprzeczalnie niezbędnym elementem produkcji rolnej jest gleba. To na niej uprawiane są wszystkie gatunki roślin. Ona karmi i utrzymuje. Gleba jest papierem lakmusowym wpływu rolnictwa na środowisko naturalne. To, co najgorszego może spotkać glebę to wyjałowienie je przez nadmierna eksploatacje, która nie jest bilansowana nawożenie. Wyjałowienie wiąże się z utratą próchnicy. Próchnicy, której odbudowa w środowisku naturalnym trwa latami. Szacuje się, że 45% gleb na terenie Unii Europejskiej boryka się z problemem zbyt niskiej zawartości próchnicy w glebie. Zawartość materii próchnicznej w tych glebach jest niższa niż 2.5%, które to jest uznawane za granicę początku procesów pustynnienia gleby.

Kolejnym elementem, poprzez który widać wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, jest nawożenie nawozami sztucznymi. Wiąże się ze wzrostem zakwaszenia gleby. Należy pamiętać, że pH gleby jest jednym z najważniejszych czynników determinujących plon oraz pobieranie azotu przez rośliny. Zbyt niskie pH gleby sprawia, że rośliny nie są w stanie zatrzymać azotu, który poprzez naturalne procesy zostanie wymyty z profilu glebowego.

Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne to również wprowadzanie do gleby silnię reaktywnych chemicznych substancji czynnych stosowanych w ochronie roślin. Nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin prowadzi do akumulacji substancji czynnej w glebie. Wraz ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów z niewiadomego pochodzenia może poskutkować zatruciem gleby szkodliwymi związkami chemicznymi lub metalami ciężkimi.

Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne — wody

Wpływ rolnictwa na wody można podzielić na dwie kategorie wpływ czynny i wpływ bierny. Pod wpływem czynnym kryją się wszystkie działanie służące uregulowaniu gospodarki wodnej na potrzeby rolnictwa. Mam na myśli między innymi melioracje nawadniające oraz osuszająca, studnie i deszczownie. Rolnictwo wpływa również w często nieświadomie na możliwości retencyjne gleby. Z jednej strony poprzez ujednolicenie krajobrazu rolniczego. Czyli przekształcanie na pola uprawne wszelkich oczek wodnych lub zadrzewień wchodzących w skład pola. Te elementy sposób bezpośredni retencjonują nadmiar wody w glebie.

Bierny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne w tym przypadku na wodę to przenikanie nawozów i środków ochrony roślin do wód gruntowych. Nawozami najbardziej oddziałującymi na środowisko wodne są azotany i fosforany. Nadmiar fosforanów w środowisku naturalnym wynika z niezbilansowanego płonnych nawozów organicznych takich jak gnojowica i gnojówka. Ich spływ do wody jest bezpośrednio odpowiedzialny za zanieczyszczenie jej fosforanami i azotanami.

Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne — powietrze

Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne odnośnie do powietrza w głównej mierze opiera się na produkcji gazów cieplarnianych. Rolnictwo poprzez masowy chów zwierzą przyczynia się do emisji amoniaku oraz podtlenku azotu. Ponadto konsekwencja rozwój rolnictwa i mechanizacji jest wzrost zużycia energii z paliw kopalnianych oraz energii elektrycznej. Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne również zauważalny jest poprzez wzrost zapylenia powietrza. Najbardziej widoczne jest ono podczas żniw oraz okresów intensywnej uprawy rolnej przy niedostatecznym uwilgoceniu gleby.